STRONA GŁÓWNA Grupa "Misie" Grupa "Krasnale" Grupa "Pszczółki" Grupa "Puchatki" Grupa "Smerfy" GALERIA Dokumenty

 Dokumenty rekrutacyjne 2017/2018!!!

 

 Link do strony rekrutacji systemu informatycznego "SWON"

 https://rekrutacja.pruszcz-gdanski.pl

 

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Pruszczu Gdańskim dzieci 3-, 4-, 5-, 6- letnie (urodzone w latach 2014-2011) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny,
 2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Pruszczem Gdańskim mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowało wolnymi miejscami,

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego określa .załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 620/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r  (zarzadzenie.pdf)

 

 1. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. W przypadku złożenia przez rodzica deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego, jego dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone do następujących przedszkoli / szkół:
 1. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1 (zorganizowane w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30),
 2. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5 (zorganizowane w budynku przy ul. Tysiąclecia 5 oraz przy ul. Tysiąclecia 3),
 3. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1,
 4. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16 (zorganizowane w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 16 oraz ul. Jana Kochanowskiego 8),
 5. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 10,
 6. Przedszkole Publiczne „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Podkomorzego 20,
 7. Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Żwirki i Wigury 8,
 8. Przedszkole Publiczne „Czwóreczka” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 25.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na WNIOSEK rodzica, w którym wskazuje wybrane przez siebie przedszkola/szkoły w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, adresowany i składany w formie papierowej do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Rodzic może wybrać maksymalnie trzy przedszkola/szkoły.

 

 1. Procedura przygotowania oraz złożenia WNIOSKU może odbywać się na dwa sposoby:
 1. poprzez pobranie przez rodzica formularza wniosku w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełnienie formularza wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczenie kompletu podpisanych dokumentów do przedszkola/szkoły PIERWSZEGO WYBORU - w tym przypadku wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola I wyboru dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów, wprowadzenia wniosku do systemu informatycznego z zaznaczeniem wybranych przez rodzica przedszkoli/szkół oraz potwierdzenia złożenia wniosku do wszystkich wybranych przedszkoli,               tj. do przedszkola/szkoły I, II i III wyboru.
 2.  
 3. poprzez rejestrację przez rodzica w systemie informatycznym „SWON”, wypełnienie wszystkich wymaganych pól, wygenerowanie i wydrukowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczenie kompletu podpisanych dokumentów do przedszkola/szkoły PIERWSZEGO WYBORU - w tym przypadku wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola I wyboru dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów, zgodności danych wynikających z dokumentów z danymi w systemie informatycznym oraz potwierdzenia złożenia wniosku do wszystkich wybranych przedszkoli, tj. do przedszkola/szkoły I, II i III wyboru.

 

Uwaga! W przypadku wybrania przez rodzica więcej niż jednego przedszkola/szkoły złożenie wniosku do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru jest równoznaczne ze złożeniem tego wniosku do wymienionych w tym wniosku przedszkoli/szkół kolejnego wyboru.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego „SWON”: https://rekrutacja.pruszcz-gdanski.pl, który będzie aktywny od dnia rozpoczęcia rekrutacji, tj. od 24 kwietnia 2017 r.

 

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w każdym przedszkolu/szkole, wskazanym we wniosku. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 1. żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach; w tym celu Burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji; może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci); o wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
 1. w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tzw. KRYTERIA USTAWOWE,
 2. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXX/278/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (wejście !!!), tzw. KRYTERIA LOKALNE.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej   wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Rodzic kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia składa pisemne oświadczenie woli przyjęcia do WYBRANEGO przedszkola/szkoły.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola/szkoły jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic potwierdził pisemnie wolę przyjęcia i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 4. Rodzic kandydata, który nie został przyjęty może:
 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

====================================================================================

 

laughlaughWitamy na stronie oddziałów przedszkolnych laughlaugh

laughlaugh"Dwójeczka"laughlaugh

 

 

 

Dzień Dziecka w oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim

 

 

Grupy młodsze „Misie”, „Krasnoludki

Grupy starsze „ Pszczółki”, „Puchatki”, „Smerfy”

 

Godzina 9.00- 10.00

Zabawy w grupach wg. scenariuszy nauczycielek

 

Godzina 10.00- 11.15

Gry i zabawy z Pikusiem „ Aviva”

- konkursy zręcznościowe

- malowanie twarzy

- iluzjonista

- konkurs plastyczny z nagrodami

 

Godzina 12.00-13.00

Warsztaty mydlarskie

 

Upominki dla dzieci:

-bańki mydlane

- upominki od Pikusia

Godzina 9.00- 10.00

Zabawy w grupach wg. scenariuszy nauczycielek

 

Godzina 10.00-11.30

Warsztaty mydlarskie – samodzielne robienie mydełek

 

 

 

 

Godzina 12.00- 14.00

Gry i zabawy z Pikusiem „ Aviva”

- konkursy zręcznościowe

- malowanie twarzy

- iluzjonista

- konkurs plastyczny z nagrodami

 

Upominki dla dzieci:

-bańki mydlane

- upominki od Pikusia

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu  " Najpiekniejsza Marzanna"  23.03.2017

 

W związku ze zbliżającą się nową porą roku - Wiosna Panie nauczycielki z naszego przedszkola zorganizowały konkurs na najpiękniejszą Marzannę. Udział mogli wziąć wszyscy chętni  przedszkolacy naszego  przedszkola.

We środę- 22 marca  2017 roku – w Oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim  odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie "Najpiękniejsza Marzanna".

I miejsce zajął TOMEK PETTKE z grupy Krasnoludki

II miejsce zajęła Lena Wirkus z grupy Smerfy

III miejsce zajął Kuba Kiełpiński z grupy Smerfy.

Pozostałe dzieci zostały wyróżnione. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone.

Gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 

 

Szanowni Państwo,  
Drodzy Rodzice!

W jednej z grup przedszkolnych pojawiły się owsiki (sygnał otrzymaliśmy od jednego z rodziców). Ze względu na to, że owsica jest chorobą zakaźną, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, czy u Państwa dzieci nie pojawiły się jej objawy i ewentualne podjęcie kroków zaradczych (leczenie farmakologiczne, prasowanie bielizny osobistej dzieci, prasowanie pościeli i częsta jej zmiana). Prosimy także o przypominanie dzieciom w domach o dokładnym myciu rąk i przestrzeganiu higieny. 

W przedszkolu nauczycielki i panie woźne przypominają i zwracają dzieciom uwagę na potrzebę dokładnego mycia rąk oraz pokazują właściwą technikę mycia,
a deski misek klozetowych kilkakrotnie w ciągu dnia są dezynfekowane. 

Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami problem szybko uda się rozwiązać.
Prosimy również o zwrócenie uwagi, czy Państwa dziecko nie zgłasza, że swędzi je głowa lub czy częściej się po niej nie drapie. Rodzice jednego z naszych przedszkolaków zgłosili przypadek wszawicy

Procedury dotyczące powyższych problemów znajdują się na tablicy ogłoszeń i na stronie www. szkoły w zakładce: ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE/ dokumenty.

 

Przerwa wakacyjna !

Informujemy, że w czasie wakacji od 3 lipca do 4 sierpnia 2017r, przedszkole będzie nieczynne.

W tym czasie Rodzice zapewniają opiekę dzieciom we własnym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że w okresie od 3 do 21 lipca 2017r. opiekę dla dzieci z oddziałów przedszkolnych może zapewnić przedszkole „Kubuś Puchatek”, jeżeli będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Nasze przedszkole „Dwójeczka” zapewni dzieciom opiekę

w okresie od 7 do 25 sierpnia 2017r.

 

Zajęcia SZACHY

Drodzy Rodzice zajęcia szachowe będą odbywały się we wtorki od godz. 16.00,

w sali nr 1 - ZS nr2,w budynku szkoły.
Pierwsze zajęcia 29 listopada.

 

 

Zajęcia taneczne

Drodzy Rodzice, informujemy, iż zajęcia taneczne HIP-HOP odbywają się w Piątki o godz. 16.00 w ZS nr 2.

 

 

ZAPROSZENIE RODZICÓW NA BEZPŁATNE WARSZTATY " ZAMIAST KLAPSA"

 

Centrum Interwencji Kryzysowej, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na WARSZTATY " Zamiast klapsa- jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice"

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa na adres: cik@fdds.pl

Program realizowany jest na 2 sposoby:

- dni powszednie: rozpoczęcie 14.11.2016 godz. 17.00-19.00 ( 6x2h) kolejne terminy będą podawane emailowo

- weekendowo: 19-20.11.2016 godz. 10.00-16.00 ( 2x6h)                                                                              

ZAPRASZAMY!

 

 

 

PODZIĘKOWANIE DLA RODZICÓW

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom naszych Oddziałów Przedszkolnych za zbiórkę pieluszek i mokrych chusteczek na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku mieszczącego się przy ulicy Aleja Zwycięstwa 30.

Udało się nam zebrać 107 opakowań mokrych chusteczek, 3 kartony oraz 29 paczek pampersów.

 

Ta akcja nie byłaby możliwa, gdyby nie ofiarność rodziców, dlatego jeszcze raz serdecznie dziękujemy!!!

 

 

 

TEATRZYKI I KONCERTY:

1. 

2.

3.

 

 

 

 

 KILKA SŁÓW O NASZYCH GRUPACH:

„MISIE” - Trzylatki

Nauczyciele grupy:

       Ewa Jaszewska

mgr Kamila Dziekan

Pomoc: Sylwia Knie

    Grupa Misiów liczy 25 osób. Działalność edukacyjno - wychowawczą grupa trzylatków opiera na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN, programie autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek pt.” Kocham przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci. Wyd. WSiP Dzieci pracują na książkach „ Tropiciele „ Trzylatek.

   Misie to najmłodsza grupa w przedszkolu. Do grupy Misiów uczęszczają dzieci, które bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw.Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej, samodzielności oraz zawierają nowe znajomości.

   Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i  spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z ich twarzy. Edukację Misie łączą z zabawą, przez co  zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy na leżakach czasami uda nam się zasnąć.

   Misie uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z religii.

 

„KRASNOLUDKI”- Trzylatki

Nauczyciele grupy:

mgr Katarzyna Lipa

mgr Agata Markowska

Pomoc: Marta Niklas

Grupa Krasnoludki  liczy 25 osób. Działalność edukacyjno - wychowawczą grupa trzylatków opiera na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN, programie autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek pt.” Kocham przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci. Wyd. WSiP Dzieci pracują na książkach „ Tropiciele „ Trzylatek.

            Krasnoludki to  najmłodsze dzieci w naszym przedszkolu. Mamy trzy latka, ale potrafimy same zjadać śniadanko i obiadek, oraz rozbierać się do leżakowania. Mamy śliczną kolorową salę, w której bawimy się lalami, autkami, klockami a także możemy coś ugotować w kąciku kuchennym. Wiemy, że zabawki są dla wszystkich dzieci, należy się nimi dzielić. A tuż po zabawie staramy się pomagać naszym paniom w sprzątaniu, choć czasem to różnie bywa. Uczymy się także wierszyków, ślicznych piosenek, na przykład o „Krasnoludkach" i o paluszkach. Z naszą panią malujemy farbami, kredkami jak też wyklejamy plasteliną, a za dobre zachowanie dostajemy kolorową naklejkę. Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy na leżakach czasami uda nam się zasnąć.

               Krasnoludki uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z religii.

 

PSZCZÓŁKI- Czterolatki

Nauczyciele grupy:

mgr Anna Kowalska

mgr Agnieszka Krucha

Pomoc: Iwona Pettke

     Grupa Pszczółki  liczy 25 osób. Działalność edukacyjno - wychowawczą grupa czterolatków opiera na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN, programie autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek pt.” Kocham przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci. Wyd. WSiP Dzieci pracują na książkach „ Tropiciele „ Czterolatek.

     Cześć, to my - wesoła gromada pszczółek. Uwielbiamy razem spędzać czas, śpiewać, tańczyć i budować. Bardzo chętnie bierzemy udział w zajęciach ruchowych i plastycznych. Nasza sala jest kolorowa i pełna zabawek. Bardzo ją lubimy i czujemy się w niej bezpiecznie. Codziennie stajemy się coraz bardziej samodzielni, potrafimy dzielić się zabawkami i uczymy się pomagać sobie nawzajem. Każdy dzień w przedszkolu przynosi nam mnóstwo radości i nowe doświadczenia. Małymi kroczkami, stajemy się aktywnymi odkrywcami świata. 

     Pszczółki uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z religii, zajęcia z logopedii, zajęcia taneczne.

 

PUCHATKI”- Czterolatki

Nauczyciele grupy:

mgr Aleksandra Jasiukajć

Joanna Łyżeń

Pomoc: Anna Żurowska

     Grupa Puchatki  liczy 25 osób. Działalność edukacyjno - wychowawczą grupa czterolatków opiera na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN, programie autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek pt.” Kocham przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci. Wyd. WSiP.  Dzieci pracują na książkach „ Tropiciele „ Czterolatek.

     Dzielne przedszkolaki nie miały problemów z zaaklimatyzowaniem w przedszkolu. Dzieci chętnie biorą udział we wszelkich zajęciach dydaktycznych, szybko przyswajając sobie nowe wiadomości i bogacąc swój słownik. Dziewczynki preferują zabawy w kącikach tematycznych oraz rysowanie i malowanie. Chłopcy natomiast  chętnie manipulują klockami wznosząc przeróżne budowle. Zgodnie ze sobą współdziałają i lubią przebywać w swoim towarzystwie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i  spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z ich twarzy.

     Puchatki uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z religii, zajęcia z logopedii, zajęcia taneczne.

 

„ SMERFY”- Pięciolatki

Nauczyciele grupy:

mgr Natalia Grygiel

mgr Małgorzata Jeremiejczyk

Pomoc: Lidia Stachurska

     Grupa Smerfy  liczy 25 przedszkolaków. Działalność edukacyjno - wychowawczą grupa pięciolatków opiera na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN, programie autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek pt.” Kocham przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci. Wyd. WSiP .Dzieci pracują na książkach „ Tropiciele „ Roczne przygotowanie przedszkolne.

     Smerfy to najstarsza grupa w przedszkolu. Dzieci poznają świat  w towarzystwie Paka, małego stworka, który jak każde dziecko nie wszystko potrafi i nie wie zbyt dużo, ale jest bardzo ciekawy świata. Dzieci spotykają się z Pakiem w kartach pracy, zeszycie grafomotorycznym, gdzie podczas zabawy ćwiczą małą motorykę oraz w opowiadaniach, które są punktem wyjścia do rozmów  na bardzo ważne dziecięce tematy. Poza pracą dużo czasu spędzamy na dowolnej zabawie w sali i w ogrodzie przedszkolnym, wykorzystując sprzęt do rozwijania sprawności fizycznej i rozładowania nagromadzonej energii. Chodzimy też na spacery w trakcie, których utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Obserwujemy zmieniającą się przyrodę, dostrzegając jej  piękno w różnych porach roku rozmawiamy również o ochronie przyrody i środowiska, w którym żyjemy. Gromadzimy w kąciku przyrody z pomocą rodziców „dary jesieni”. Przygotowując się do nauki w szkole wykorzystujemy nadal program „Czytam sobie” z elementami metody Marty Bogdanowicz. Dzielimy wyrazy na sylaby i zdania na wyrazy. Liczymy w miarę możliwości i umiejętności każdego dziecka. Czas w przedszkolu spędzamy wesoło na zabawie  i nauce.

     Smerfy  uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z religii, zajęcia z logopedii, zajęcia taneczne.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  W PRZEDSZKOLU GRUPY MŁODSZE

Realizacja podstawy programowej 8.00 – 13.00

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, kontakty indywidualne dzieci z nauczycielami.

8.00-8.15

Zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania.

8.15-8.45

Śniadanie

 

 

8.45-10.00

Organizowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywanie przez dziecko kontaktów społecznych. Zabawy i zajęcia w sali, spacery i wycieczki. Tworzenie okazji do wypowiadania się w twórczości plastycznej, muzycznej, werbalnej.

10.00-10.15

Drugie śniadanie, owoce.

 

10.15-11.15

Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne i ruchowe, inspirowane przez nauczyciela. Kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11.15-11.30

Przygotowanie do obiadu

11.30-12.00

Obiad

12.00- 14.00

Relaks na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, baśni.

14.00-14.15

Podwieczorek

 

14.15-17.00

Zabawy inspirowane przez dzieci, kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi. Umożliwianie dzieciom kontaktu z literaturą piękną i ilustracją. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  W PRZEDSZKOLU GRUPY STARSZE

Realizacja podstawy programowej 8.00 – 13.00

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Rozmowy nauczyciela z dziećmi. Zabawy w kącikach zainteresowań.

8.00-8.15

Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

8.15-8.30

Śniadanie

8.30-9.30

Zajęcia dydaktyczne według zaplanowanych form i metod.

 

9.30-11.00

Drugie śniadanie, owoce. Zabawy w Sali i na świeżym powietrzu, gry, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe.

11.00-11.30

Przygotowanie do obiadu- czynności samoobsługowe, organizacyjne.

11.30-12.00

Obiad

12.00-13.30

Relaks – słuchanie opowiadań, muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia uspokajające.

13.30- 14.00

Zabawy ruchowe, swobodne, przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.15

Podwieczorek

 

14.15-17.00

Zabawy w kącikach zainteresowań, rozmowy nauczyciela z grupą i indywidualne. Słuchanie poezji i prozy, zabawy ruchowe i dydaktyczne. Rozchodzenie się dzieci.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim
  ul.Tysiąclecia 5
  83-000 Pruszcz Gdański

  e-mail:
  zs2@pruszcz-gda.pl

  e-mail dla rodziców
  dyrektor-zs2@pruszcz-gdanski.pl
 • (58) 682 35 14

  Numery wewnętrzne
  32 - Księgowość
  33 - Dyrektor Szkoły
  34 - Biblioteka
  35 - Pedagog SP
  36 - Pokój Nauczycielski
  37 - Wicedyrektor
  38 - Świetlica
  39 - Logopeda
  40 - Pielęgniarka
  41 - Pedagog Gimnazjum
  42 - Kierownik Administracyjny

Galeria zdjęć